ประตู หน้าต่างบานเลื่อน

  • ประตู หน้าต่างบานเลื่อน

    ประตู หน้าต่างบาน เลื่อน(1ฟิ๊ก/1สไลด์) ใช้ทำ ประตู หรือ หน้าต่าง ขนาด 120x100 Cm.